درباره ما

هنر نزد ایرانیان است و بس سرزمین کهنسال ایران با فرهنگ و هنر زبانزد مردمانش شکل یافته است، گذری به ادوار گذشته داشته باشیم. به روشنی خواهیم دید که ایرانی همیشه پرچمدار شایسته در زمینه های گوناگون هنر بوده است. فرزندان هنر پرورش تا آنجا که در توان داشته اند کوشیده اند تا این مواریث ارزشمند را پاس داشته و در کمال امانت به نسل آینده منتقل نمایند. حدود سی سال پیس که به شهر شیراز آمدم. جای جای شهر شیراز را نهفته در آثار موثر هنرمندان بی ادعایش یافتم و مردمان خوش ذوق و با سلیقه را تشنه آثار هنرمندان سرزمین گهربار ایران یافتم. خود را ملزم به ایجاد پلی بین هنرمندان شیراز و سایر هنرمندان دیگر ایران دانستم. خداوند را شاکرم که در رسیدن به اهداف بزرگم مرا یاری نمود.

لطفاً منتظر بمانید...