نتیجه جستجو
10 %
آشنایی با منظر / گردشگری منظر
آشنایی با منظر / گردشگری منظر
سید امیر منصوری
195,000 175,500 تومان
10 %
ارتباطات انسانی در گردشگری
ارتباطات انسانی در گردشگری
دکتر علی اکبر فرهنگی
198,000 178,200 تومان
10 %
بوم گردی و اقامتگاه های دوستدار طبیعت
بوم گردی و اقامتگاه های دوستدار طبیعت
زاهد شفیعی
185,000 166,500 تومان
10 %
درآمدی بر صنعت گردشگری
درآمدی بر صنعت گردشگری
مرتضی بذر افشان
150,000 135,000 تومان
10 %
راهنمای سفر به ایران / مکان ها و مناظ دیدنی
راهنمای سفر به ایران / مکان ها و مناظ دیدنی
رستم خار گات
350,000 315,000 تومان
10 %
راهنمای عمومی گردشگری
راهنمای عمومی گردشگری
شهاب طلایی
300,000 270,000 تومان
10 %
راهنمای فرهنگی ایران آلمانی
راهنمای فرهنگی ایران آلمانی
پاتریک رینگنبرگ
1,000,000 900,000 تومان
10 %
راهنمای گردشگری سلامت
راهنمای گردشگری سلامت
علیرضا نوری
85,000 76,500 تومان
10 %
زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان گردشگری
زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان گردشگری
کوروش اسفندیار
165,000 148,500 تومان
10 %
شناخت روحیات ملل
شناخت روحیات ملل
اصغر حیدری
165,000 148,500 تومان
10 %
شناخت صنعت گردشگری اصول رویه ها و ریکردها
شناخت صنعت گردشگری اصول رویه ها و ریکردها
چارلزآر گلدنر -جی .آر برنت ریچی
285,000 256,500 تومان
10 %
ظرفیت سازی جوامع محلی برای توسعه گردشگری
ظرفیت سازی جوامع محلی برای توسعه گردشگری
جیانا ماسکار دو
185,000 166,500 تومان
10 %
قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری
قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری
محمود یزدی مهریزی
195,000 175,500 تومان
10 %
گردشگری مذهبی ماهیت و مفاهیم
گردشگری مذهبی ماهیت و مفاهیم
میر نجف موسوی
118,000 106,200 تومان
10 %
مدیریت بحران در صنعت گردشگری علت ها و پیامدها
مدیریت بحران در صنعت گردشگری علت ها و پیامدها
جان سی هندرسون
195,000 175,500 تومان
10 %
مدیریت فرانت آفیس هتل 1 و 2 و 3
مدیریت فرانت آفیس هتل 1 و 2 و 3
جیمز باردی
36,000 32,400 تومان
10 %
نقشه خوانی وGPS در گردشگری
نقشه خوانی وGPS در گردشگری
رسول عسکری
110,000 99,000 تومان
ناموجود
10 %
آشنایی با فن راهنمایی در تور
آشنایی با فن راهنمایی در تور
اصغر حیدری
ناموجود
10 %
اندیشه های فلسفی در گردشگری
اندیشه های فلسفی در گردشگری
جان ترایب