نتیجه جستجو
ناموجود
10 %
آیین تشریفات شیوه ی رفتار
آیین تشریفات شیوه ی رفتار
سید محمد هانی محرمی
ناموجود
10 %
ایمنی و بهداشت در صنعت هتل داری
ایمنی و بهداشت در صنعت هتل داری
محسن صلحی ایردموسی
ناموجود
10 %
روش تحقیق در گردشگری  و هتل داری
روش تحقیق در گردشگری و هتل داری
لونت آلتینی
ناموجود
10 %
زبان تخصصی هتلدرای
زبان تخصصی هتلدرای
صباح رشیدی
ناموجود
10 %
مدیریت خانهداری در هتل
مدیریت خانهداری در هتل
علی اقطائی
ناموجود
10 %
مدیریت فرانت آفیس
مدیریت فرانت آفیس
علی اقطایی