نتیجه جستجو
10 %
بینامت  از ساختگرایی تا پسامدرنیسم
بینامت از ساختگرایی تا پسامدرنیسم
بهمن نامور مطلق
250,000 225,000 تومان
10 %
دریدا در قابی دیگر
دریدا در قابی دیگر
ملکوم ریچارد
22,000 19,800 تومان
10 %
دلوز در قابی دیگر
دلوز در قابی دیگر
دیمین ساتن
22,000 19,800 تومان
10 %
هنر بدون عنوان هنر معاصر چیست
هنر بدون عنوان هنر معاصر چیست
جکی و سوزی کلاین
150,000 135,000 تومان
10 %
هنر در نظر افلاطون/فلسفه و حکمت1
هنر در نظر افلاطون/فلسفه و حکمت1
سعید بینایی
11,000 9,900 تومان
ناموجود
10 %
چیستی ترجمه در هرمنوتیک
چیستی ترجمه در هرمنوتیک
گادامر و ریکور
ناموجود
10 %
نشانه- معناشناسی دیداری
نشانه- معناشناسی دیداری
حمیدرضا شعیری
ناموجود
10 %
ویتگنشتاین نظریه و هنر
ویتگنشتاین نظریه و هنر
ریچارد آلن-ملکم تروی