نتیجه جستجو
ناموجود
10 %
درباره ترجمه فیلم
درباره ترجمه فیلم
فاطمه جبار زاده
ناموجود
10 %
شناخت صدا و اصول صدا برداری
شناخت صدا و اصول صدا برداری
مجید مصباح
ناموجود
10 %
صدا در سینما
صدا در سینما
میشل شیون