نتیجه جستجو
10 %
آنتروپومتری کاربردی در طراحی محصول و محیط
آنتروپومتری کاربردی در طراحی محصول و محیط
حسن صادقی نائینی
200,000 180,000 تومان
10 %
طراح کیست اشیاء مکان پیام ها
طراح کیست اشیاء مکان پیام ها
نورمن پوتر
100,000 90,000 تومان
10 %
طراحی اشیاء روزمره
طراحی اشیاء روزمره
دونالد نورمن
200,000 180,000 تومان
ناموجود
10 %
راهنمای طراحی خودرو
راهنمای طراحی خودرو
اسوارت میسی
ناموجود
10 %
طراحی تعاملی
طراحی تعاملی
سید محمد مهدی بوذری
ناموجود
10 %
مهندسی کانسی نقش عواطف 1861
مهندسی کانسی نقش عواطف 1861
ناصر کلینی ممقانی